Where We Are

Tucson

San Antonio

Worcester

Washington, D.C.

Oceanside

Orange County

Silicon Valley

San Diego

Denver

Atlanta

Chicago

Cleveland

Houston

Hampton Roads

Kitsap County

Seattle

Location (year founded) Street Outreach Outreach Center Housing Support Mentoring Program
Arizona
Tucson (2004) X X
California
Oceanside (2001) X X
Orange County (2003) X X X X
San Diego (1990) X X X X
Silicon Valley (2008) X X X X
Colorado
Denver (1991) X
Georgia
Atlanta (2003) X X X
Illinois
Chicago (2004) X X X X
Massachusetts
Worcester (2008) X
Ohio
Cleveland (2006) X
Texas
Houston (2005) X X
San Antonio (2006) X X X
Virginia
Hampton Roads (1991) X X X X
District of Columbia
Washington, D.C. (2000) X X
Washington
Kitsap County (1992) X X
Seattle (2008) X